Miljöpolicy för Kungsbacka Trädgårdsvänner 2021

 

Övergripande mål

Kungsbacka Trädgårdsvänners (KTV) verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt så att miljö och klimat i möjligaste mån inte påverkas negativt. Miljö- och klimathänsyn ska integreras som en naturlig del i hela verksamheten. Medlemmarnas miljö- och klimattänkande ska uppmuntras.

Föreningens miljömål knyter an till FNs Globala Hållbarhetsmål med speciellt fokus kring följande:

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Föreningens aktiviteter kring ämnet trädgård bidrar till god hälsa och välbefinnande hos medlemmarna genom att uppmuntra odling av egna grönsaker, frukter och bär och att odla växter till lyst och välbefinnande såsom perenner, buskar, träd och sommarblommor. Att vistas i gröna miljöer är bevisat bra för välbefinnande och god hälsa.

Föreningens aktiviteter för medlemmarna ger också möjligheter till sociala kontakter som överbryggar ålder och andra socioekonomiska faktor, vilket också bidrar till god hälsa och välbefinnande och ett ökat nätverk i samhället.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet åt alla

Föreningen bör uppmuntra aktiviteter som främjar kunskap och diskussion kring vattenbesparing i trädgården.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Vid aktiviteter och arrangerade resor bör miljövänliga alternativ eftersträvas, t.ex samåkning till aktiviteter, förläggning av aktiviteter på ställen dit det är relativt lätt att ta sig per fot, med cykel eller via kollektivtrafik samt bokning av bussar med miljövänliga bränslen.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mat och fika

Vid inköp till olika verksamheter, såsom föreläsningar, träffar och årsmöte, ska ett miljövänligt, ekologiskt och gärna vegetariskt val prioriteras om inte kostnaderna är oskäliga.

Förbrukningsmateriel

Vid inköp av förbrukningsmateriel ska miljömärkta produkter väljas. Undvik onödiga pappersutskrifter och kopiering.

Post och frakt

Postning av material ska ske så miljövänligt som möjligt (t.ex programmet). Expressfrakt ska undvikas.

Tryckning

Vid tryckning av årsprogrammet ska hänsyn tas till bästa miljöprestanda när det gäller tryckeri och val av papper. Företagen som KTV samarbetar med ska i möjligaste mån leva upp till krav enligt Svanen och FSC. Kuvert och inplastning ska undvikas.

Övrigt medlemsutskick ska i första hand ske digitalt och ändringar/uppdateringar i aktiviteter via hemsida och digitala medier.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Här följer KTV de 11 gröna punkter för miljöhänsyn i trädgården som Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) arbetat fram tillsammans med de lokala föreningarna. Läs mer om dessa 11 gröna punkter hos Riksförbundet Svensk Trädgård – 11 gröna punkter för miljöhänsyn i trädgården

Föreningen bör eftersträva aktiviteter som ökar kunskapen kring gynnande av biologisk mångfald, ekologisk/giftfri odling utan bekämpningsmedel samt förståelsen för trädgårdarnas bidrag till klimatet.